Kulmakorven ylijäämämassojen läjityksen sekä maa-ainestenoton YVA-menettely

13.3.2009
Nuuksio-seura ry:n kannanotto Espoon Kulmakorven puhtaiden ylijäämämassojen läjityksen sekä maa-ainestenoton YVA-menettelyä koskevaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen:

Nuuksio-seura ry:n mielestä Kulmakorven puhtaiden ylijäämämassojen läjityksen sekä maa-ainestenoton hankkeen melu- ja tärinähaitat ovat on lähiympäristön ja –asukkaiden kannalta kestämättömiä. Lähiseudun vesihuoltoa ei ole varuduttu turvaamaan, mikä olisi täysin välttämätöntä. Nämä ongelmat ja puutteet aiheuttanevat valitusprosesseja ja korvausvaatimuksia. Hankkeen YVA-menettelyä koskevassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ei suhteuduta riittävälllä vakavuudella siihen, että hanke on voimassa olevien kaavojen vastainen. Siinä ei myöskään oteta huomioon samalle alueelle haettua moottoriratahankkeen ympäristölupaa.
Hankkeen kuvaus
Espoon Kulmakorpeen aiotaan rakentaa puhtaiden ylijäämämaiden läjitys- ja maaainesten ottoalue. Louhoksen pohja on enimmillään noin 40 metriä nykyisen maanpinnan tason alapuolella. Läjitystä tehdään louhittuihin kaivantoihin sekä nykyisen maanpinnan päälle siten, että tulevan täyttömäen laki kohoaa korkeimmillaan tasoon +125. Arvion mukaan louhinta kestäisi noin 35 vuotta ja läjitystoiminta lähes 100 vuotta.

Arvioitavat vaihtoehdot:
VE 1: Mahdollisimman suuri maaainesten otto ja läjitys tullaan toteuttamaan, mikä ei välttämättä ole hankkeen lopullinen toteutumislaajuus.

VE 1a: Vaihtoehdon 1 alue lukuun ottamatta hankealueen kaakkoisosan Svartbäckträsketin aluetta.

VE 0: Syvennyslouhintaa ei toteuteta, vaan läjitys tehdään Takapellon alueella tasoitetun maanpinnan päälle nykyisten louhintaja läjityssuunnitelmien ja 2002 myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti. Vaihtoehto 0 pitää sisällään ns. hajautetun läjitystoiminnan, jolloin läjitysalueita ja mahdollisesti myös maaainesten ottoalueita joudutaan etsimään muualta pääkaupunkiseudulta.
Hankkeen lähtökohdat
Vahvistetussa Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (osa I) Kulmakorven ns. välialue on varattu moottoriurheiluun ja ajoratakoulutukseen (EM). Espoon Moottoriradat ry. onkin äskettäin toimittanut Espoon ympäristölautakunnalle ympäristölupahakemuksen, joka koskee karting-, pienoisauto- ja motocrossradan rakentamista Kulmakorven alueelle. Radan on suunniteltu valmistuvan vuonna 2010. Läjitys- ja maa-ainesten ottohankkeen eteneminen edellyttäisi poikkeamista Uudenmaan vaihemaakuntakaavasta ja yleiskaavan osittaista muuttamista. Muutos ei ole tällä hetkellä Espoon kaupungin kaavoitusohjelmassa ja ilman muutosta hankeen toteuttaminen vaatii poikkeusluvan.

Hankkeen lähtökohdat ovat heikot: se on voimassa olevien kaavojen vastainen eikä sen edellyttämää kaavamuutosta ole vireillä.
Moottorirata
Vaikka YVA-selostuksessa ei ole käsitelty moottoriratahanketta, sillä on tärkeä rooli maanläjitys- ja maa-ainesten ottohankkeessa. Selostuksessa ei ole myöskään arvioitu välialueen käyttöönoton vaikutuksia siinä tapauksessa, että moottoriurheilutoiminta siirtyy muualle.

Ensinnäkin koko moottoriratahanke on ympäristön ja asumismukavuuden kannalta vahingollinen ja meluisa. Jos moottorirata kuitenkin toteutuu ja läjitys- ja maa-ainesten ottohanke saa luvan, louhinta kestäisi välialueella noin 25 vuotta. Moottoriurheilukeskus on tarkoitus rakentaa välialueen läntiseen osaan niin, että sen toiminta jatkuisi, kunnes alueen itäisen osan louhinta on valmis vuonna 2034 tienoilla. Tämän jälkeen louhinta ulottuisi myös läntiselle välialueelle ja moottoriurheilukeskus joutuisi siirtymään pois - itäiselle Välialueelle tai jonnekin muualle (Harri Anttila, Espoon ympäristökeskus).

Moottoriurheilukeskusta rakennettaisiin ja sitä käytettäisiin samanaikaisesti maa-ainesten ottamisen louhintatyön kanssa. Ilmassa olisi louhinnasta ja ammunnasta peräisin olevia jäämiä, pölyä ja pienhiukkasia. Myös kaatopaikka-alueelta leviää ilman epäpuhtauksia. Kyseessä on nuorisolaji, harrastusluokat ovat jo 7-15 -vuotiaille.

Miksi rata pitäisi rakentaa Kulmakorpeen, jos tiedetään sen jäävän väliaikaiseksi? Hankkeen ajoittuminen viereisen moottoriradan yhteyteen vaarantaisi nuorten harrastajien terveyden. Nämä haitat jatkuisivat, vaikka hanke toteutuisi 0-vaihtoehdon mukaisesti, koska läjitys tapahtuisi silloin läheisellä Takapellon alueella.
Vaihtoehtojen vertailu
0-vaihtoehdon päästövaikutukset on arvioitu kaksinkertaisiksi 1-vaihtoehtoihin verrattuna ja sen edellyttämät kuljetusmatkat jopa kolminkertaiseksi Kulmakorpeen verrattuna. Kulmakorven vaihtoehtoja on esitelty asenteellisesti ja niiden käyttökelpoisuutta vähätellen. Myös 0-vaihtoehdon vaikutukset elinoloihin on arvioitu erittäin kielteisiksi, vaikka asiasta ei ole tehty mitään selvityksiä. Vaihtoehtoon sisältyviä muita läjitys- ja maanottoalueita ei ole yksilöity eikä niiden ympäristövaikutuksia selvitetty

Hankkeen 1 ja 1a –vaihtoehtojen hyviä puolia on liioiteltu 0-vaihtoehdon kustannuuksella.
Melu ja tärinä
Meluselvitys on tehty keskiäänitason mukaan eli rajäytysmelun vaikutus tulee selvästi alairvioiduksi. Räjäytyksiä tullaan suorittamaan vuosikymmeniä, joten ei voida puhua vain ”lyhytaikaisista yksilöllisistä tapahtumista”, joita on vaikea mitata ja joita ei tarvitse meluselvityksessä huomioida. Louhinnan edellyttämä räjäytystyö olisi niin massiivista, että todennäköisesti lähimpiä asuinkiinteistöjä jouduttaisiin lunastamaan tai maksamaan tuntuvia korvauksia niille aiheutuvan haitan johdosta. Lähitaloissa ei ole tehty räjäytysten tärinävaikutuksista asianmukaisia alkutarkastuksia ja joissain taloissa on jo syntynyt halkeamia. On varauduttava vaikeisiin opikeusprosesseihin, kun selvitetään halkeamien alkuperää

Vuosikymmeniä jatkuva räjäytysmelu antaisi vahvat perusteen jatkovalituksille ja vahingonkorvausvaatimuksille.
Juomavesi
Jo tehtyjen louhintojen vuoksi kaivojen vedenpita on laskenut alueella ja veden laatu on huonontunut. Tästä huolimatta selostuksessa ei varauduta lähiasukkaiden vesihuollon rakentamiseen.

Lähialueen kiinteistöjen vieressä kulkee vesihuollon runkolinja. Kaikkiin vaikutusalueen talouksiin on rakennettava yhteys vesijohtoon ja viemäriin.

  Kaikki oikeudet pidätetään © Nuuksio-Seura Ry 2015 [ Hallintapaneeli ]