Muistutus Kulmakorven moottoriradasta

MUISTUTUS ESPOON MOOTTORIRADAT RY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN MOOTTORIURHEILUKESKUKSEN PERUSTAMISEKSI ESPOON KULMAKORPEEN


Espoon Moottoriradat ry, on toimittanut Espoon kaupungin ympäristölautakunnalle ympäristölupahakemuksen, joka koskee karting-, pienoisauto- ja motocrossradan rakentamista Kulmakorven alueelle.


Kaavoitustilanne ja rakentaminen

Moottoriurheilukeskus sijoittuu vahvistetussa Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (osa I) Kulmakorven ns. Välialueelle, joka on varattu moottoriurheiluun ja ajoratakoulutukseen (EM). Radan on suunniteltu valmistuvan vuonna 2010.

Samaan aikaan moottoriurheilukeskushankkeen kanssa Kulmakorpeen rakennetaan puhtaiden ylijäämämaiden läjitys- ja maa-ainesten ottoaluetta. Tämän hankkeen eteneminen edellyttää Espoon pohjoisosien yleiskaavan osittaista muuttamista Välialueen kohdalla. Muutos ei ole tällä hetkellä Espoon kaupungin kaavoitusohjelmassa ja ilman muutosta hankeen toteuttaminen vaatii poikkeusluvan.

Jos yleiskaavamuutos/poikkeuslupahakemus hyväksytään, läjitys- ja maa-ainesten ottohankkeen edellyttämä louhinta kestää Välialueella noin 25 vuotta. Moottoriurheilukeskus on tarkoitus rakentaa Välialueen läntiseen osaan. Sen toiminta voisi jatkua, kunnes alueen itäisen osan louhinta on valmis vuonna 2034 tienoilla. Tämän jälkeen louhinta ulottuisi myös läntiselle Välialueelle ja moottoriurheilukeskus joutuisi siirtymään pois – itäiselle Välialueelle tai jonnekin muualle.


Meluvallit

Ympäristölupahakemuksessa meluvallit mainitaan epämääräisesti. Minkälaisia ne ovat ja missä aikataulussa ne toteutetaan? Läjitys- ja maa-ainesten ottohankkeen vaihtoehto 1a sisältää sinänsä tarpeellinen rajauksen hankealueen kaakkoisosan Svartbäckträsketin niittyalueen poisjättämiseksi. Tarkoittaako tämä sitä, että alueen kaakkoiskulman (asutuksen pääsuunta) meluntorjunta jää tehottomaksi?

Pölyäminen

Moottoriurheilukeskusta rakennetaan ja sitä käytetään samanaikaisesti maa-ainesten ottamisen louhintatyön kanssa. Perustuen aikaisempaan kokemukseen vastaavista louhintahankkeista pölyäminen on merkittävin paikalliseen ilmanlaatuun vaikuttava tekijä. Ilmassa on louhinnasta ja ammunnasta peräisin olevia jäämiä, pölyä ja pienhiukkasia. Myös kaatopaikka-alueelta leviää ilman epäpuhtauksia. Kyseessä on nuorisolaji, harrastusluokat ovat jo 7-15 -vuotiaille.


Nuuksio-seura ry:n mielestä:

- mittavaa moottoriurheilukeskusta ei ole perusteltua rakentaa Kulmakorpeen, kun jo nyt tiedetään sen jäävän väliaikaiseksi

- hankkeen meluntorjunnan teho asutuksen pääsuunnassa on epävarma

- hankkeen ajoittuminen vieressä etenevän louhinta- ja maanrakennustoiminnan yhteyteen vaarantaa nuorten harrastajien hengitysilman.Espoossa 24 päivänä helmikuuta 2009

  Kaikki oikeudet pidätetään © Nuuksio-Seura Ry 2015 [ Hallintapaneeli ]