MUISTUTUS ESPOON VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAAN 2013-2022

Espoon kaupunki
Tekninen keskus
Iinvestointipäällikkö Petri Vainio
petri.vainio@espoo.fi

MUISTUTUS ESPOON VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAAN 2013-2022

Aikaisemmat Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelmat ovat sisältäneet ns. vanhojen alueiden ohjelman, jonka loppuun saattamista on kuitenkin lykätty vuosikaupalla. Tämän vuoksi Nuuksion seudulla on edelleen tuhatkunta asukasta oman kaivon ja jätehuollon varassa. Nuuksio-seura pitääkin erittäin myönteisenä suunnitelmassa esitettyä vesihuollon toiminta-alueen laajentamista lähivuosina Kotimäen, Brobackan ja Brobackantien alueille.

Kolmperän alue

Nuuksion vanhoista alueista Kolmperä ei kuitenkaan noussut kiireellisyysjärjestyksessä samaan ryhmään kuin Kotimäki ja Brobacka. Kolmperä toteutettaisiin vasta vuoden 2022 jälkeen tai asemakaavoituksen myötä. Suurin syy lykkääntymiseen on raportin tekijöiden mukaan siinä, että Kolmperän alue on väestöltään suhteellisen pieni. Minkäänlaista taustaselvitystä tai kirjallisuusviitteitä priorisointikriteerien perusteista ei ole lyhyen kuvauksen lisäksi annettu.

Kolmperälle annettua pistelukua ei näytä korottaneen se, että alue sijaitsee nykyisen vesihuoltoverkoston kyljessä ja sinne on jopa laadittu vesihuollon suunnitelmat. Vaikutusta ei myöskään ole ollut sillä, että Espoon ympäristölautakunta on esittänyt 14.6.2012 tekniselle lautakunnalle, että Kolmperän asuinalue liitetään mahdollisimman nopeasti HSY Vesihuollon toiminta-alueeseen. Ämmässuon kaatopaikan välitöntä läheisyyttä ei mainita edes ”muissa huomioissa”.

Vesihuoltolain 6§:n mukaan ”Jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin (…) vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi (…).” Lainkohdan tulkinta herättää kummastusta, sillä suunnitelmassa esitetyt priorisointikriteerit painottuvat vahvasti väestömäärään ja ympäristönsuojelullisiin syihin, joista jälkimmäisiä ovat sijainti rannalla, luonnonsuojelualueella tai pohjavesialueella. Näistäkin Kolmperä täyttää ensimmäisen kriteerin.

Terveydelliset syyt on rajattu tarkoittamaan vain veden laatua ja määrää. Tällaisella yksipuolisella tulkinnalla on kokonaan ohitettu Ämmässuon vaikutus asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen, sillä kaatopaikka-alue täyttää lähes kaikki ympäristönsuojelulain 3§:n kriteerit ympäristön pilaantumisesta: ”ihmisen toiminnasta johtuvaa aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä tai jättämistä ympäristöön, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa terveyshaittaa, haittaa luonnolle ja sen toiminnoille, luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista, ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä ja ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä.” Asukkaiden pelko kaivovesien pilaantumisesta ei ole vailla pohjaa.

Mitä tulee suurehkon asukasjoukon tarpeeseen, Kolmperän alueella asuu kehittämissuunnitelman mukaan ”noin” 104, Kotimäellä 432 ja Brobackan alueella 166 vakituista asukasta. Kotimäen ja Brobackan luvut vastaavat suurin piirtein Helsingin seudun aluesarjat –palvelun tietoja.1) Mutta saman tietolähteen mukaan Kolmperässä (Espoon alueella) asui jo vuonna 2003 yli 200 vakituista asukasta. Tätä tukee sekin, että vakinaisesti asuttuja asuntoja oli noin 80 . Huomattakoon myös, että kehittämissuunnitelman liittyjämäärän arvioinnissa on käytetty kolmea asukasta per liittyjä. Tälläkin laskukaavalla päädytään selvästi yli 200 asukkaan väestömäärään.

Vuonna 2004 osasta Kolmperää muodostettiin Ämmässuon alue, osa liitettiin Nupurin ja pieni osa Siikajärven kaupunginosaan, siksi alueen asukaslukua ei ole enää tilastoitu. Koko Nuuksio-Nupurin asukasluku on kuitenkin tämän jälkeen kasvanut noin 10 prosentilla, ja ei ole mahdollista, että Kolmperän väestö olisi samaan aikaan puolittunut.2)

Kun laskentaperusteeksi otetaan 200 vakituista asukasta, Kolmperän vesihuollon rakentamiskustannukset puolittuvat noin 4 000 euroon/asukas ja noin 12 000 euroon/liittyjä. Tällöin Kolmperä nousee kustannustarkastelun kärkisijalle.

Vuosikaudet jatkunut epävarmuus vesihuollon toteuttamisesta Kolmperän alueella on aiheuttanut asukkaille myös huomattavia kustannuksia (porakaivot, pienpuhdistamot). Lisäksi kiinteistö- ja tonttikaupoissa on jouduttu epäselviin hinnoitteluasetelmiin.

ALAVIITTEET:

1) http://www.aluesarjat.fi/. Kyseessä on virallinen tilasto, jota ylläpitävät Helsinki, Espoo, Vantaa, HSY ja Uudenmaan liitto.

2)Ympäristölautakunnan raportissakin (ks. edellä) Espoon puolella sijaitsevien asuntojen määräksi mainitaan 76. Asukasmääräksi ilmoitetaan noin sata, mikä tarkoittaisi sitä, että asunnoissa asuu keskimäärin 1,3 henkeä. Tämä ei ole uskottavaa.


Honkamaja

Kehittämissuunnitelman liitteessä 1 on listattu mm. toiminta-alueen ulkopuoliset vedenottamot. Tässä joukossa on myös Nuuksio-seuran omistama Honkamajan seurantalo, josta esitetyt tiedot ovat puutteelliset. Vedenhankinta-kohdassa pitäisi olla maininta tiesuolan suodatuslaitteistolla varustetusta pohjavesikaivosta. Lisäksi on tehtävä seuraavat muutokset. Käyttäjämäärä: vakituisesti 1 + juhlatilaisuuksissa noin 100, mahdolliset ongelmat: pohjavesikaivo on tiesuolan pilaama (Tiehallinto kustantanut ensimmäisen suodatuslaitteiston, nykyinen omalla kustannuksella), muu tieto: vesihuollon runkolinja sijaitsee 50 metrin päässä.

Nuuksio-seura ry esittää, että Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelmaan tehdään seuraavat muutokset:

- Kolmperän alueen prioriteettipisteet on tarkistettava vastaamaan alueen todellista asukasmäärää ja Ämmässuon kaatopaikan terveydelliset vaikutukset on otettava huomioon täydellä 25 prosentin painolla. Lopputuloksena pitää olla Kolmperän alueen korottaminen ensimmäiseen kiireellisyysluokkaan, jolloin vesihuollon rakentaminen ajoittuu vuosille 2014-2016.
- Honkamajan tiedot on korjattava edellä esitetyllä tavalla.

Nuuksiossa 26 päivänä maaliskuuta 2013

Nuuksio-seura ry.

Hannele Kerola
puheenjohtaja


Timo Rauhanen
varapuheenjohtaja

  Kaikki oikeudet pidätetään © Nuuksio-Seura Ry 2015 [ Hallintapaneeli ]