Espoon Nupurintie on vaarallinen (HS 21.1.2015)

Es­poos­sa Ke­hä kol­mo­sen ta­ka­na on vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­ty Nu­pu­rin­tie eli van­ha Tu­run­tie. Noin 10 ki­lo­met­rin mat­kal­la on 14 bus­si­py­säk­kiä, jois­ta kah­dek­sal­la on suo­ja­tie ja kuu­del­la kes­ki­ko­ro­ke. Yh­tään va­lo-oh­jat­tu­ja yli­tys­paik­kaa ei ole. Suu­ri osa alueen noin 400 kou­lu­lai­ses­ta jou­tuu ylit­tä­mään tien päi­vit­täin. Sel­vi­tys­ten mu­kaan Nu­pu­rin­tien ylit­tä­mi­nen on vaa­ral­lis­ta, el­lei py­sä­kin koh­dal­la ole se­kä suo­ja­tie­tä et­tä kes­ki­ko­ro­ket­ta. Pie­net kou­lu­lai­set ei­vät sai­si ylit­tää tie­tä ol­len­kaan.

Nu­pu­rin­tien pääl­lys­tä­mi­nen vii­me ke­sä­nä mak­soi 900 000 eu­roa. Uu­siin kes­ki­ko­rok­kei­siin, suo­ja­tei­hin tai lii­ken­ne­va­loi­hin ei löy­ty­nyt ra­haa. Ely-kes­kuk­sen mu­kaan ne py­ri­tään to­teut­ta­maan noin 10 vuo­den ku­lues­sa. Myös­kään Es­poo ei aio pa­nos­taa Nu­pu­rin­tien tur­val­li­suu­teen. On­gel­maa yri­te­tään hoi­taa kou­lu­lais­ten tak­si­kul­je­tuk­sil­la. Mat­koi­hin käy­te­tään Nu­pu­rin alueel­la yli 100 000 eu­roa vuo­des­sa. Yh­den vuo­den tak­si­kul­je­tuk­sil­la saa­tai­siin kol­me kes­ki­ko­ro­ket­ta.

Vas­tuun pal­lot­te­lua se­lit­tää to­den­nä­köi­ses­ti kaa­voi­tuk­sen kes­ke­ne­räi­syys. Mut­ta kos­ka ra­haa on riit­tä­nyt uu­teen as­falt­tiin, si­tä pi­tää löy­tyä myös kou­lu­tien tur­val­li­suu­teen.

Nuuk­sio-seu­ra ry
Han­ne­le Ke­ro­la Ti­mo Rau­ha­nen
pu­heen­joh­ta­ja va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

  Kaikki oikeudet pidätetään © Nuuksio-Seura Ry 2015 [ Hallintapaneeli ]